e-Biblioteka

Uputstvo i način pretraživanja baze

SARAJEVO, oktobar 2016. Mašinski fakultet je u proteklom periodu re-aktivirao projekt digitalizacije svoje bibliotečne građe, koji je započeo još daleke 2001. godine. Uviđajući potrebu za modernizacijom postojećeg sistema u skladu s modernim trendovima i tehnologijama, Dekanat Mašinskog fakulteta je početkom ak. god. 2016. donio odluku o uspostavljanju novog, web baziranog sistema za podršku upravljanju svih funkcija svoje biblioteke. Kao rezultat,  razvijen je moderni informacioni sistem e-Biblioteka, koji je i implementiran u oktobru 2016.

Informacioni sistem e-Biblioteka Mašinskog fakulteta se sastoji od više komponenti, koje su implementirane u dva glavna modula: javni i interni.

Kroz javni modul svi nastavnici, asistenti i naročito, studenti mogu na vrlo pregledan i jednostavan način izvršiti pretraživanje i uvid u svaku pojedinačnu publikaciju koju fakultet arhivira. Tehnolgija koja je implementirana za pretraživanje i nalaženje traženih informacija je vrlo slična najnaprednijim sistemima koji se u tu svrhu koriste - Google, Bing, Yahoo. Za razliku od starih (danas prevaziđenih) sistema kao što je COBISS, nova tehnologija je zasnovana na što je moguće jednostavnijem korisničkom sučelju koje ne opterećuje korisnika nepotrebnim navođenjem podataka potrebnih za filtriranje sadržaja. Sva kompleksnost i 'inteligencija' pretražnih algoritama ovih modernih sistema se odvija u pozadini, skrivena od korisnika koji su skoncentrirani samo na jedno polje za unos pojmova koje ih interesuju.

Pretraživanje baze podataka biblioteke se vrši u potpunosti automatski, nakon što se navedu najmanje tri (3) slova u polju za pretragu. Dakle, u polju za pretragu navedemo jednu ili više riječi ili pojmova koji su nam od interesa. Na primjer, unesemo sljedeću frazu:

dinamika robot

Sistem automatski počinje pretragu baze nakon što smo unijeli tri slova (u ovom slučaju 'din') i prikazuje nam listu pronađenih slogova. Nastavimo unositi ostatak fraze do kraja ('dinamika robot'), pri čemu sistem nakon svakog sljedećeg slova re-filtrira listu rezultata koje je pronašao

Na kraju unosa cijele fraze, imamo na raspolaganju dvije opcije

  1. da odaberemo bilo koji zapis prikazan na listi rezultata (tako što kliknemo na taj red u listi),
  2. ili da kliknemo na ikonicu u obliku lupe (ili jednostavno pritisnemo na tipku Enter na tastaturi).

1. U prvom slučaju ćemo automatski otvoriti karticu date publikacije sa prikazom svih detalja koji su relevantni. Pored uobičajenih zapisa kao što su naslov i autor publikacije, baza podataka prikazuje i njen sadržaj. Uvrštavajući sadržaj kao sastavni dio svake publikacije, biblioteka Mašinskog fakulteta je obezbijedila da korisnici, uz pomoć tehnologije Full-Text Search, veoma efikasno pronađu one informacije koje su im od interesa.

pretraga baza podataka

2. U drugom slučaju ćemo automatski dobiti na ekranu listu sa tabelarnim prikazom svih zapisa koji sadrže riječ ili skupinu rijeći koje ste naveli. Po prikazu liste jednostavno kliknemo na bilo koji zapis i dobit ćemo prikaz kartice date publikacije sa prikazom svih njenih detalja. Ovaj način rada sa pretraživaćem se preporučuje jer nudi veću fleksibilnost. Napomena: iz potrebe za optimizacijom resursa i vremena odziva, lista uključuje maksimalno pedeset (50) zapisa za svaku pretragu. U slučaju da Vam sistem nije dao adekvatne rezultate (moguće je da se u preostalim zapisima nalazi baš ono što tražite), vratite se na početnu stranice i postavite malo specifičniji nalog za pretragu.

Implementirana 'Full-Text Search' tehnologija je bazirana na podacima koji se odnose na:

  • imena autora,
  • prezimena autora,
  • naziva publikacija,
  • ključne riječi,
  • sadržaj publikacija.

Interni modul sistema e-Biblioteka je predviđen isključivo za ovlašteno stručno osoblje biblioteke. Kroz taj modul se ažuriraju sve tabele i podaci relacione baze podataka na kojoj sistem bazira svoju funkcionalnost. Tu podrazumijjevamo aktivnosti kao što su dodavanje i izmjena detalja novih zapisa, ažuriranje internog šifrarnika (jezici objavljivanja, vrste publikacija, kategorije, vrste izdanja) itd. Poseban pod-modul razvijen za akcije koje se odnose na rezerviranje, zaduživanje i vračanje pozajmljenih publikacija i knjiga sadrži sve elemente potrebne u svakodnevnoj bibliotečnoj praksi. Pod-modul za statistiku i izvještaje daje tabelarni i grafički uvid u sve relevantne podatke biblioteke.