O projektu: e-Biblioteka Mašinskog fakulteta

Univerzitet u Sarajevu, odnosno njegove članice (fakulteti, instituti, Rektorat) nije razradio, a pogotovo nije usvojio nikakvu strategiju razvoja i korištenja bibliotečne građe koju posjeduje. Pojedini fakulteti koriste slovenski sistem COBISS kao informatičku osnovu u svom radu, ali dominantna večina fakulteta nema nikakav informacioni sistem u to pogledu.

Obzirom na veliki značaj biblioteka u svakoj obrazovnoj instituciji, Rektorat Univerziteta u Sarajevu je tokom 2011. godine pokrenuo projekt izgradnje i uspostave bibliotečnog informacionog sistema e-Biblioteka UNSA. Projektom su inicjalno bile obuhvaćene biblioteke Rektorata i Mašinskog fakulteta, pri čemu su mnoge ostale članice UNSA pokazale veoma visok stepen rapoloženja implementacije tog sistema i u njihovim bibliotekama.

Na žalost, od 2013. godine je taj projekt blokiran i nije više dostupan fakultetima.

Mašinski fakultet je u međuvremenu nastavio rad na digitalizaciji svoje bibliotečne građe koristeći se svojim internim računarskim sistemom, koji je razvijen još daleke 2001. godine. Uviđajući potrebu za modernizacijom tog sistema u skladu s modernim trendovima i tehnologijama, Dekanat Mašinskog fakulteta je tokom 2016. godine donio odluku o pokretanju internog projekta digitalizacije i informacije svoje biblioteke. Kao rezultat, iste godine je razvijen moderni informacioni sistem e-Biblioteka, koji je i implementiran u oktobru 2016.

Informacioni sistem e-Biblioteka Mašinskog fakulteta se sastoji od više komponenti, koje su implementirane u dva glavna modula: javni i interni. Kroz javni modul svi nastavnici, asistenti i naročito, studenti mogu na vrlo pregledan i jednostavan način izvršiti pretraživanje i uvid u svaku pojedinačnu publikaciju koju fakultet arhivira. Tehnolgija koja je implementirana za pretraživanje i nalaženje traženih informacija je vrlo slična najnaprednijim sistemima koji se u tu svrhu koriste - Google, Bing, Yahoo.

Za razliku od starih sistema kao što je COBISS, nova tehnologija je zasnovana na što je moguće jednostavnijem korisničkom sučelju koje ne opterećuje korisnika nepotrebnim navođenjem podataka potrebnih za filtriranje sadržaja. Sva kompleksnost i 'inteligencija' pretražnih algoritama ovih modernih sistema se odvija u pozadini, skrivena od korisnika koji su skoncentrirani samo na jedno polje za unos pojmova koje ih interesuju.

 

Responsive Design -
pristup sa svih uređaja
 Fond publikacija
10,000+
Integracija sa ostalim
web servisima
Responsive Design
e-Biblioteka implementira tzv. 'Responsive Design' tehnologiju prikaza sadržaja. To znaći da se izgled svih stranica automatski prilagođava uređaju koji se koristi za pristupanje sistemu. Podržani su svi savremeni uređaji, uključujući

  • stolne računare,
  • prijenosnike,
  • tablete ili
  • mobilne telefone.
Detaljan opis
Svaka publikacija u digitalnom repozitoriju e-Biblioteke sadrži i detaljan opis. Na taj način je moguće izvršiti pretragu sa mnogo boljim rezultatima od uobičajenog.
Full-Text Search (FTS)
FTS tehnika koja je implementirana na nivou baze podataka e-Biblioteke omogućuje pretraživanje digitalnog repozitorija na osnovu pojedinih rijeći ili fraza (sličan pristup imaju Google, Bing ili Yahoo).
Pretraživanje baze podataka biblioteke se vrši u potpunosti automatski, nakon što se navedu najmanje tri (3) slova u polju za pretragu. Sistem koristi naprednu 'Full-Text search' tehnologiju, baziranu na podacima koji se odnose na:
  • imena autora,
  • prezimena autora,
  • naziva publikacija,
  • ključne riječi,
  • sadržaj publikacija.
Uvrštavajući sadržaj kao sastavni dio svake publikacije, biblioteka Mašinskog fakulteta je obezbijedila da korisnici, uz pomoć gore opisanih rješenja, veoma efikasno pronađu one informacije koje su im od interesa.